Projekt „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.12.2014 r. do 30.06.2015 r.